April 16, 2010

Aliran Kebatinan yang Bernama Nushairiyah

(red. edukasi4all.blogspot.com): Agar kita terhindar dari bahaya pemikiran dan propaganda dari aliran-aliran sesat, maka kita ketahui terlebih dahulu ajaran-ajaran itu melalui sumber-sumber mereka sendiri. Dengan demikian, kita akan mengenali mereka. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat mengenai aliran Nushairiyah, mulai dari awal kelahirannya, para tokohnya, pemikiran-pemikirannya, ajaran-ajarannya, tempat penyebarannya dan lain-lain.


1 Masa Kelahiran Nushairiyah


Golongan ini muncul di abad ketiga Hijriyah. Para ‘perintisnya’ terrnasuk
pemeluk aliran Syiah yang ekstrim yang mengklaim bersemayamnya unsur
tuhan dalam diri ‘Ali. Mereka mengkultuskannya. Tujuan utama mereka
adalah melemahkan dan menghancurkan Islam. Dalam setiap peperangan,
musuh Islam selalu menjadi kawan baik mereka.


2 Tokoh-tokoh Nushairiyah

Pendiri firqah ini adalah orang yang dikenal sebagai Abu Syu’aib Muhammad
bin Nushair Al Bashri An Namiri yang meninggal tahun 270 H. Orang
ini sempat berjumpa dengan tiga orang imam ala Syi’ah, yaitu ‘Ali
bin Al Hadi, Al Hasan Al ‘Askari dan Muhammad Al Mahdi (tokoh yang
fiktif).

Tokoh pendiri ini, mengklaim dirinya sebagai pintu menuju Imam Al
Hasan Al ‘Askari, dan mewarisi ilmunya serta berkapasitas sebagai
sumber referensi sepeninggalnya. Menurutnya, status ini tetap permanen
sepeninggal Irnam Al Mahdi. Kesesatannya tidak berhenti sebatas ini
saja, bahkan ia mengklaim menggenggam nubuwwah dan risalah (menjadi
nabi dan rasul Allah).

3 Beberapa Pokok Pemikiran Nushairiyah

 1. Nushairiyah mendudukkan Sahabat ‘Ali sebagai ilah (tuhan). Golongan
  ini meyakini bahwa ‘Ali bersemayam di awan setelah bebas dari kungkungan
  jasad kasarnya. Ketika awan berjalan, mereka akan mengatakan "As
  salamu ‘alaikum ya Abal Hasan", artinya: semoga keselamatan
  senantiasa tercurahkan kepadamu, wahai Abal Hasan (’Ali).
 2. Kecintaan mereka kepada ‘Abdur Rahman bin Muljam (pembunuh ‘Ali) sangat
  besar, bahkan mereka mendo’akan sang pembunuh Khalifah tersebut. Alasan
  mereka, karena ia telah membebaskan ‘Ali dari jasad kasarnya. Dan
  orang yang melaknat sang pembunuh akan menghadapi cercaan dan kritikan.
 3. Para penganut aliran ini meyakini bahwa ‘Ali-lah yang menciptakan
  Muhammad, dan Muhammad yang menciptakan Salman Al Farisi. Salman Al
  Farisi, dialah yang menciptakan aitam khamsah (lima anak yatim).
  Mereka itu adalah Al Miqdad bin Al Aswad, Abu Dzar Al Ghifari, ‘Abdullah
  bin Rawahah, ‘Utsman bin Mazh’un dan Qunbur bin Kadan.
  Masing-masing (aitam khamsah -red. vbaitullah) mempunyai tugas. Al
  Miqdad bin Al Aswad memegang kendali halilintar. Abu Dzar Al Ghifari,
  tanggung jawabnya mengontrol perputaran planet dan bintang. Sedangkan
  ‘Abdullah bin Rawahah diserahi mengurusi perjalanan angin dan mencabut
  nyawa. Adapun ‘Utsman bin Mazh’un, tugasnya mengontrol lambung, panas
  tubuh dan penyakit manusia. Terakhir, Qunbur bin Kadan diberi mandat
  untuk meniupkan ruh ke dalam jasad.


 4. Orang-orang Nushairiyyah sangat mengagumi khamr (minuman keras). Mereka
  biasa menenggaknya. Karena itu, mereka sangat mendewakan pohon anggur
  dan mencela orang yang mencabut atau memotongnya dengan makian yang
  buruk. Mereka menamakan khamr sebagai nur (cahaya).
 5. Pada hari Kamis, mereka mengerjakan shalat lima waktu dengan hitungan
  raka’at yang sangat banyak, tanpa sujud.
 6. Para pengikut firqah ini tidak melaksanakan shalat Jum’at. Mereka
  tidak pernah melakukan thaharah (bersuci), baik dengan wudhu atau
  mandi janabah sebelum shalat.
 7. Mereka tidak mempunyai masjid umum. Shalat dikerjakan di dalam rumah.
 8. Tidak rnengakui ibadah haji.
 9. Tidak mengakui keberadaan zakat.
 10. Keyakinan mereka bahwa syari’at mempunyai dua makna, lahir dan batin.
 11. Mereka merayakan hari Dalam yang jatuh pada tanggal 9 Rabi’ul
  Awwal untuk memperingati kematian Umar bin Khaththab.
 12. Nama-nama hari raya yang mereka rayakan: hari Nairuz, hari
  Ghadir, hari Mubahalah, hari raya Idul Adha dan
  hari-hari raya yang dirayakan orang Nashara.

4. Referensi Pemikiran Nushairiyah

Pernikiran Nushairiyyah bertumpu pada ideologi paganisme kuno. Karena
itu, mereka begitu mengagungkan bintang, planet dan menjadikannya
sebagai tempat tinggal Imam ‘Ali. Selain itu, filsafat agama Majusi
juga menjadi dasar pembangunan aqidah Nushairiyyah. Begitu pula keyakinan
dalam agama Nashara, mereka adopsi untuk melengkapi kesesatan aqidah
Nushairiyyah yang sudah bobrok. Di antaranya, doktrin trinitas, pengkultusan
individu dan penghalalan khamr.

Sedangkan aqidah-aqidah yang lain, juga bersumberkan keyakinan dan
kebudayaan bangsa yang notabene tidak beriman kepada Allah, seperti
negeri-negeri India dan Asia Timur.

5. Tafsiran Batin Ala Nushairiyah Terhadap Berbagai Ibadah
 1. Jinabah, diartikan loyal dengan para musuh dankebodohan terhadap
  ilmu batin.
 2. Thaharah, mereka mengartikannya melawan musuh agama dan menguasai
  tafsir batini.
 3. Puasa, menurut mereka ialah rnenjaga rahasia yang berkaitan
  dengan tiga puluh lelaki dan tiga puluhperempuan.
 4. Zakat, mereka tafsirkan inisial untuk Salman.
 5. Jihad, mereka maksudkan dengan melemparkan gempuran laknat
  kepada para musuh dan penyebar rahasia.
 6. Wilayah, diartikan bersikap ikhlas kepada keluarga Nushairiyah
  dan membenci para seterunya.
 7. Al Qur’an, mereka sebut dengan studi pengantar untuk bersikap
  ikhlas kepada Ali.
 8. Shalat, dianggapnya sebagai sebuah rumus untuk lima nama,
  meliputi: ‘Ali, Hasan, Husain, Muhsin dan Fatimah.

6. Tempat Penyebaran Fiqrah Nushairiyah

Mayoritas penganut Nushairiyyah menempati lokasi di daerah pegunungan
di Ladziqiyah. Akhir-akhir ini, mereka lebih meluas ke daerah kota-kota
di Syiria yang berdekatan dengan kampung asli mereka.

Selain itu, Turki dan Albania juga menjadi tempat hidup berkembangnya
pemikiran ini. Nushairiyyin juga menempati Persia (Iran), Turkistan
dan Libanon.

7. Hukum Aqidah Nushairiyah


Ulama Islam sepakat menyatakan, tidak boleh mengikat tali pernikahan
dengan orang-orang Nushairiyyah. Demikian juga, sembelihan mereka
tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh menyolati jenazah mereka, sekaligus
melarang mengubur jenazah mereka di pemakaman umat Islam. Begitu pula,
tidak diperbolehkan menggunakan mereka untuk berjaga di garis perbatasan.

Dalam hal ini, Ibnu Taimiyah berkata:"Mereka, yang populer disebut Nushairiyyah dan seluruh golongan
Qaramithah lebih kafir daripada Yahudi dan Nashara, bahkan lebih kafir
dari kebanyakan orang-orang musyrik. Bahaya mereka lebih berat daripada
bahaya orang-orang kafir yang memerangi urnat Islam, seperti pasukan
Tatar, orang Barat dan lain-lain …Mereka selalu mendukung musuh kaum muslimin. Mereka membantu kaum
Nashara untuk menggebuk umat Islam. Kemenangan umat Islam atas orang-orang
Tatar malah menjadi musibah terbesar mereka. Kemudian, pasukan Tartar
tidaklah mampu menerobos negeri-negeri Islam dan membunuh khalifah
dan raja-raja lainnya, kecuali dengan bantuan dan dukungan mereka!".

8. Kesimpulan
Dari keterangan di atas telah jelas, bahwa Nushairiyyah termasuk golongan
batiniyah ekstrim yang menuhankan ‘Ali bin Abi Thalib. Hakikat Islam
tidak melekat pada diri rnereka. Dengan demikian, kita tidak boleh
melakukan interaksi dengan mereka dengan cara Islam, lantaran pemikiran
sesatnya (baca: kufur) yang sangat jelas lagi kentara. Zakat, haji
dan shalat Jumat serta thaharah tidak terdapat dalam kamus mereka.
Na’uzdubillah.
Disalin dari majalah As Sunnah edisi 01/IX/1426H/2005M yang merujuk kepada Al-Mausu’ah Al-Muyassarah Fil Adyani Wal Madzahib Wal Adab Al Mu’ashirah, oleh Dr. Mani’ bin Hammad Al Juhani Cet. III Th. 1418 H (I/393-399).

0 komentar: